logo gisplay

Specjalista w Dziale Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista w Dziale Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Zakładanie, prowadzenie i aktualizację zbiorów danych przestrzennych związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Geodetę Województwa, w tym Wojewódzkiej Bazy Ochrony Gruntów Rolnych.
 2. Współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi województwa dolnośląskiego przy zakładaniu, prowadzeniu i aktualizacji tematycznych baz danych oraz ich publikację na Geoportalu Dolnego Śląska.
 3. Realizację zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez powadzenie Geoportalu Dolnego Śląska.
 4. Współpracę z działającymi na terenie województwa dolnośląskiego jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizowanych spraw.
 5. Współpracę międzynarodową i międzyregionalną w zakresie geodezji i kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznych.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe – wymagany kierunek geodezja lub kartografia, lub geoinformacja.
 2. Posiadać ogólną znajomość zagadnień związanych GIS oraz budową infrastruktury informacji przestrzennej.
 3. Posiadać znajomość oprogramowania specjalistycznego ArcGIS i innych programów geoinformatycznych.
 4. Posiadać znajomość zasad funkcjonowania samorządu województwa, wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz zamówień publicznych, znajomość zagadnień i przepisów dotyczących administracji publicznej.
 5. Posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i programów MS Office.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

 1. Posiadać doświadczenie zawodowe w administracji geodezyjno-kartograficznej lub przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych lub geoinformatycznych (praca, praktyka, staż).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 • kwestionariusz osobowy, na stronie UMWD
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania przez kandydata:

1. doświadczenia zawodowego w administracji geodezyjno-kartograficznej lub przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych lub geoinformatycznych (praca, praktyka, staż).

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko: „specjalista w Dziale ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Treść ogłoszenia na stronie UMWD

 

Drukuj Email