logo gisplay

Specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w GUS (Warszawa)

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Regionalnych w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

Adres urzędu:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie procesu pozyskiwania danych, inicjowanie i opracowywanie koncepcji zbiorczych publikacji (i innych prezentacji, informacji) w układach regionalnych oraz prowadzenie prac merytoryczno-redakcyjnych w zakresie określonej tematyki w celu pokrycia potrzeb informacyjnych użytkowników, w szczególności na rzecz monitorowania polityki spójności,
 • inicjowanie i analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych, w tym z punktu widzenia potrzeb polityki spójności, w celu zaprezentowania zróżnicowania przestrzennego oraz opracowywanie prezentacji graficznej tych zjawisk z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • inicjowanie prac nad rozwojem systemu regionalnej informacji statystycznej i koordynowanie współpracy w tym zakresie z urzędami statystycznymi w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników, w tym monitorowania realizacji polityki spójności na poziomie regionalnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość systemu badań i metod statystycznych,
 • znajomość problematyki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki regionalnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub geograficzne,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym, polityką przestrzenną i pokrewnymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość programów GIS (MapInfo, ArcGIS, ArcView), SPSS.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub geograficznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym, polityką przestrzenną i pokrewnymi,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości programów GIS (MapInfo, ArcGIS, ArcView), SPSS.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.08.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 63/BR/2017

  lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 63/BR/2017.

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 990 złotych + dodatek stażowy.

 

Drukuj Email