logo gisplay

Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej (Leszno)

Urząd Miasta Leszna ogłasza nabór kandydatów na:

Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika

Wymagania niezbędne od kandydatów:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie średnie geodezyjne,
  • udokumentowana świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu, innymi zaświadczeniami, referencjami, bądź oświadczeniem kandydata praktyka zawodowa w zakresie wykonywania prac geodezyjnych w systemie informatycznym,
  • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego ,
  • dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, znajomość programu GEO-INFO.

Termin składania ofert - 29 maj 2017 r.  do godz. 15:00.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email