Inspektor wojewódzki (Gorzów Wlkp.)

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw architektoniczno - budowlanych w Wydziale Infrastruktury

Wymiar etatu: 1, Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8,

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,
 • rozstrzyganie spraw związanych z podziałem nieruchomości i ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości,
 • ocena i podejmowanie czynności mających na celu doprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego do zgodności z przepisami prawa,
 • przygotowywanie zawiadomień do właściwych sądów rejonowych o zmianie właściciela nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków do właściwego sądu rejonowego o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania,
 • przygotowywanie zawiadomień do właściwego starosty o dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracach geodezyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność w mowie i piśmie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność negocjacji i argumentowania,
  • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
  • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych , ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej w MS Outlook,
  • znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej;

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o własności lokali, o ochronie informacji niejawnych, o odpowiedzialności majątkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów: 06-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

Lubuski Urząd Wojewódzki
Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Mapa GIS - znajdź firmę, sklep, studia...

mapagis skan

Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Inspektor wojewódzki (Gorzów Wlkp.)