Kierownik Biura Mapy Zasadniczej (Wrocław)

 Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik biura

Wymiar etatu: 1/1
Liczba etatów - 1

Zakres podstawowych czynności:

Kierowanie, nadzorowanie i koordynacja prac Biura Mapy Zasadniczej

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • uprawnienia zawodowe geodezyjne w zakresie 1 i 2,
 • staż pracy min. 5 lat w tym co najmniej 3 lata w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, urzędniczych w jednostkach administracji publicznej - samorządowej w szczególności w ośrodkach administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 • znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość przepisów prawnych i standardów technicznych obowiązujących w geodezji, gospodarce nieruchomościami i KPA,
 • dobra znajomość systemów funkcjonujących w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia spraw związanych z działalnością jednostki,
 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys - curriculum vitae,
 • list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe geodezyjne,
 • oryginał kwestionariusza osobowego
 • oświadczenie kandydata o pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo umyślne

Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać osobiście do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pokój 311 lub 312
lub pocztą na adres Zarządu w terminie do dnia 02.12.2011 r., z dopiskiem "oferta zatrudnienia nr 3/2011"

osoby aplikujące proszone są dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

Kwestionariusze dostępne są na stronie BIP Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Kierownik Biura Mapy Zasadniczej (Wrocław)