logo gisplay

PTG negatywnie o projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przedstawił swoją opinię, sporządzoną w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

"Dokonana przez nas analiza proponowanych zmian wykazała, że projekt w swojej istocie nie eliminuje istniejących wadliwych procedur, a wręcz utrwala dotychczasową filozofię funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niezdrowe stosunki pomiędzy organami administracji a wykonawcami prac. Polskie Towarzystwo Geodezyjne nie wyraża zgody na tak sformułowane propozycje. Uważamy, że skoro projekt nie załatwia właściwie żadnego z istotnych problemów, to zasadnym jest nawet pozostawienie obecnego stanu prawnego bez zmian" -  czytamy na stronie Stowarzyszenia.

W ramach konsultacji, Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednakże wniosło o dokonanie kilku zmian w obowiązującej ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegających w swojej istocie na wykreśleniu z tekstu obowiązującej ustawy niektórych przepisów, co w ocenie PTG w sposób radykalny przyczyni się do poprawy działania poszczególnych podmiotów w dziedzinie geodezji, przyniesie po obu stronach (administracji i wykonawców) wymierne oszczędności finansowe oraz w sposób znaczący skróci procedury, a tym samym terminy, wykonywania prac, a mianowicie:

  1. Skreślenie instytucji zgłaszania prac;
  2. Skreślenie instytucji weryfikacji materiałów przekazywanych do zasobu;
  3. Skreślenie instytucji urzędowego klauzulowania dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego;
  4. Skreślenie przepisów dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia, Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednocześnie dopuszcza możliwość zawarcia kompromisu, polegającego na zaakceptowaniu proponowanych wysokości opłat ryczałtowych, jednakże przy jednoczesnym zaakceptowaniu - ze strony projektodawcy -  postulatów wyrażonych w w/w punktach.

Z opinią i uwagami PTG do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018