logo gisplay

Powstaje mapa czwartorzędu Europy

Projekt IQUAME - Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000W dniach 14-16 stycznia 2019 r. w Berlinie odbyły się warsztaty międzynarodowego projektu IQUAME2500, w ramach którego powstanie system informacji przestrzennej dla wszystkich państw europejskich, obejmujący geologię czwartorzędu.

Celem projektu IQUAME2500 jest utworzenie interoperacyjnego systemu dla wszystkich państw europejskich, obejmującego geologię czwartorzędu Europy, w tym: powierzchniowe wydzielenia geologiczne, formy rzeźby terenu, zasięgi zlodowaceń, aktywne uskoki i inne. Odpowiednie warstwy tematyczne zostaną przygotowane w oparciu o dane pochodzące m.in. z Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, a także map pogranicza w różnych skalach wykonanych we współpracy bilateralnej z krajami ościennymi. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Niemiecką Służbę Geologiczną, mapa będzie semantycznie zgodna z dyrektywą INSPIRE oraz z międzynarodowym językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML.

Oficjalnymi patronami projektu są Komisja Mapy Geologicznej Świata (CGMW - Commission for the Geological Map of the World) i Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA - International Union for Quaternary Research).

Po zakończeniu prac Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 zostanie opublikowana na portalach BGR oraz CGMW w postaci usług przeglądania danych.

Podczas spotkania w Berlinie podsumowano dotychczasowe wyniki projektu oraz działalność członków grupy eksperckiej IQUAME. Obszernie dyskutowano na temat merytorycznej zawartości bazy danych IQUAME oraz technicznych aspektów przygotowania i harmonizacji danych. Znaczna część warsztatów poświęcona była także korelacji danych kartograficznych w obszarach przygranicznych.

W warszatatch w Berlinie uczestniczyli delegaci Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, którym przewodniczył prof. Leszek Marks z Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych. W skład delegacji weszły także dr Joanna Rychel – kierownik Zakładu Geologii Regionalnej oraz mgr Katarzyna Jóźwik z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna.

W imieniu zespołu PIG-PIB Katarzyna Jóźwik przedstawiła prezentację pt. Works on the Polish contribution to the IQUAME project: methodology and problematic issues. W pierwszej części wystąpienia delegatka zaprezentowała krótki przegląd wybranych produktów kartografii geologicznej PIG-PIB, które są wykorzystywane na potrzeby opracowania polskiej części IQUAME. Druga część prezentacji poświęcona była metodyce prowadzonych prac ze szczególnym naciskiem na kwestie problematyczne związane z semantyczną harmonizacją danych i stosowaniem międzynarodowych słowników (IQUAME, INSPIRE, GeoSciML, OneGeology) do opisu danych geologicznych.

Efekty dotychczasowych prac PIG - PIB spotkały się z uznaniem członków grupy IQUAME. Zaowocowało to zgodą lidera projektu na wprowadzenie w słowniku stratygraficznym IQUAME zmian postulowanych przez przedstawicieli PIG - PIB oraz uzyskaniem cennych wskazówek dotyczących budowy bazy danych przestrzennych dla polskiej części opracowania.

Źródło: PIG - PIB

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018