logo gisplay

Nowa funkcja C-Geo: pobieranie danych z Geoportalu

Popularny program dla geodetów - C-Geo, w najnowszej aktualizacji rozszerzył swoją funkcjonalność o możliwość pobierania i wyświetlania udostępnianych przez Geoportal danych o charakterze katastralnym (zawierających informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych) oraz ortofotomapy lotnicze.

W aktualizacji z dnia 29.10.09 udostępniona została nowa funkcjonalność C-Geo - klienta WMS (ang. Web Map Service) służącego do pobierania danych z Geoportal.gov.pl, infrastruktury węzłów Krajowej infrastruktury Informacji Przestrzennych.

Jak informuje producent oprogramowania dane wyświetlone przy pomocy C-Geo mogą służyć jedynie celom poglądowym. W obecnym stanie prawnym materiały pobrane z Geoportalu są prawnie chronione i w celu praktycznego wykorzystania należy je pozyskać z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i uiścić stosowne opłaty. Informacje w tym zakresie zawarte są w metadanych.

 

 

Narzędzie uruchamiane są przyciskiem znajdującym się na pasku narzędziowym ,,Rysowanie" (narzedzia.jpg). Z menu należy wybrać - Pobierz ortofotomapę lub Pobierz dane katastralne. Jeśli połączenie internetowe zostanie poprawnie nawiązane, pojawia się pasek postępu pobierania danych z licznikiem wskazującym ilość elementów do ściągnięcia.
Warunkiem pobrania danych jest wskazanie obszaru dla którego podczytywane będą mapy. W tabeli projektu C-Geo umieszczony być musi co najmniej jeden punkt o współrzędnych określonych w układzie 92, 65 lub 2000. Zalecane jest ustawienie właściwego odwzorowania w menu Opcje > Parametry programu > Obliczenia. Nie jest to konieczne ale przydatne szczególnie dla układu 65 strefa 4, gdyż właśnie dla tej strefy zdarzają się problemy z rozpoznaniem właściwego położenia.
Po zniknięciu paska postępu pobierania należy odświeżyć okno mapy.

Ortofotomapa

Program pobiera dane fragmentami o wymiarach 1km na 1km, dla których źródłowym układem współrzędnych jest 92, stąd tylko w tym układzie ,,kafelki" ortofotomap są wyświetlane bez widocznego skręcenia względem osi układu współrzędnych. Obraz zapisany zostaje w folderze nazywanym według schematu ..\nazwa_projektu\nazwa_tabeli.map\ jako plik w formacie tif z plikiem nagłówkowym geo. Nazwa zawiera współrzędne X, Y lewego dolnego narożnika obrazu w układzie 92 np.: g278000_825000.tif. Pobranymi ortofotomapami można zarządzać w oknie Legendy, wszystkie są wyświetlane jako pozycje menu Rastry.

Dane katastralne

Program pobiera dane, jak w przypadku ortofotmap, fragmentami o wymiarach 1km na 1km, jednak zachowana zostaje topologia działek ewidencyjnych. Granice działek nie są rozcinane w punkcie przecięcia z granicą wskazanego kwadratu 1km na 1km, pobierana jest cała działka z tych, które jakimś fragmentem ,,wpadają" do wskazanego obszaru. Z danych tworzona jest warstwa geoportal_kataster. Obiekty warstwy - działki, mają dołączoną bazę danych atrybutów z polami: NR_DZIALKI, ID_DZ, POW_EW. Bazę danych można wykorzystać do wstawienia do okna mapy tekstów z numerami działek. Współrzędne pobieranych obiektów są transformowane ,,w locie" ze źródłowego WGS84 do bieżącego układu używanego w oknie mapy (92 lub 65 lub 2000). Skutkiem ubocznym pobierania danych katastralnych jest zapisanie do folderu projektu pliku w formacie shp (*.shp+*.shx+*.dbf) w układzie współrzędnych bieżącego okna mapy. Pliki można więc wykorzystać niezależnie od C-Geo. Nazwa plików shp jest tworzona analogicznie jak dla ortofotomap.


 

źródło: Softline

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment